روش تحقیق5
معرفی پلان5
بخش اول : پلیس و حقوق شهروندی6
فصل اول : پلیس7
مبحث اول :مفهوم و انواع پلیس8
گفتار اول : مفهوم پلیس 8
الف) مفهوم پلیس در لغت8
ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح 9
گفتار دوم : انواع پلیس10
الف) پلیس اداری و پلیس قضایی10
ب ) پلیس عمومی و پلیس خصوصی 13
مبحث دوم : سابقه پلیس در ایران16
گفتار اول: پلیس در ایران باستان و پیش از اسلام17
گفتار دوم: پلیس در دوران اسلامی تا زمان ناصرالدین شاه17
گفتار سوم: پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی20
گفتار چهارم : پلیس از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون28
مبحث سوم : وظایف و اختیارات پلیس30
گفتار اول: استقرار نظم و امنیت30
گفتار دوم: تامین آسایش عمومی و فردی32
گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی33
مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی33
گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی 11033
گفتار دوم: پلیس زن36
گفتار سوم: پلیس پیشگیری37
گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا38
گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی39
فصل دوم : حقوق شهروندی41
مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه43
گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت44
گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر47
مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی52
گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام53
الف ) قرآن55
1- حق حیات55
2- آزادی57
3- عدالت و برابری59
4- کرامت ذاتی انسان62
ب) نهج البلاغه63
1- آزادی64
2- عدالت و برابری65
3- حقوق متقابل مردم و حاکمان68
گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی71
الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران71
1- حقوق شهروندی در قانون اساسی71
2- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی73
3- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی77

4- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری79
ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل81
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر82
2- میثاق حقوق مدنی و سیاسی84
3- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی85
بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری88
فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم89
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری89
گفتار اول: مفهوم پیشگیری89
گفتار دوم: انواع پیشگیری91
الف) پیشگیری کیفری91
ب ) پیشگیری غیر کیفری92
1- پیشگیری اجتماعی93
2- پیشگیری وضعی93
مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران96
گفتار اول: قانون اساسی96
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 137097
گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی 133998
گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی 136998
گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 136899
مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم100
گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه100
گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی 102
گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی104
گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات105
فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی106
مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم106
گفتار اول: الزامات سلبی107
الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص107
1- بازرسی منازل108
2- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری109
3- بازرسی اتومبیل ها111
ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص112
ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه113
د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص 114
هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی116
و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا117
گفتار دوم: الزامات ایجابی118
الف ) قبول شکایت متضرر از جرم118
ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی119
ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری 120
د ) تفهیم اتهام122
هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم123
و ) تسریع در رسیدگی به پرونده 124
ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته125
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات126
(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)
گفتار اول: الزامات سلبی126
الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی126
ب) عدم طرح سوالات تلقینی127
ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده128
د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج 129
هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز130
و ) ممنوعیت هیپنوتیزم130
ز ) تزریق نکردن مواد مخدر 130
ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه131
ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی 132
ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم132
گفتار دوم: الزامات ایجابی134
الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب134
ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام135
ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل135
د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی136
هـ ) تسریع در بازجویی137
و ) حفظ اسرار حرفه ای 137
ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی138
ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان139
ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین 139
ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی139
مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع140
گفتار اول: الزامات سلبی141
الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده141
ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده142
ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده142
د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت143
گفتار دوم: الزامات ایجابی144
الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی144
ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی145
نتیجه گیری و پیشنهاد ها147
منابع و ماخذ152

مقدمه
بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

1- بیان مسأله
پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

سوالات تحقیق
سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:
1- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟
2- آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
3- آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
4- آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
5- آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟
3- فرضیه های تحقیق
1- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.
2-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
3-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
4-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.
5- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.
4- اهداف و کاربردها
در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.
لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال 1383) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
5- روش تحقیق
در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با استفاده از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .
روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با استفاده از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با استفاده از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.
6- معرفی پلان
محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در این بخش در قالب دو فصل به تبیین مفاهیم پلیس و حقوق شهروندی می پردازیم .
در جهان به هم پیوسته امروز تمام مفاهیم باز تعریف شده اند مفاهیمی چون اقتصاد ، سیاست و فرهنگ لذا نمی توان مسائل و مفاهیم را فقط ملی تعریف کرد . عصر جهانی شدن الزاماتی به همراه آورده است که دیگر خصوصی ترین مسایل را که زمانی فقط در دایره حوزه ملی تعریف می شد نمی توان از چشم جهان دور داشت . دنیای بدون مرزی پدید آمده که دیگر دولت ها نمی توانند با توسل به اینکه حوزه داخلی کشور است هرکاری در داخل مرزهای ملی انجام دهند در این بین مفاهیمی چون امنیت ، پلیس ، حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی نیز دستخوش تغییر و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملی و فرا مرزی به خود گرفته اند . در این راستا کارکرد ، نگرش و حتی تعریف مجدد از وظایف پلیس بعنوان نیرویی که مستقیما با مردم در جامعه سروکار دارد ، ناگزیر می نماید .
در این فصل به تعریف مفاهیمی چون پلیس ، حدود وظایف و اختیارات آن ، انواع پلیس و رویکردهای مختلف آن و سابقه پلیس در ایران ، نهادهای پلیسی در حوزه حقوق شهروندی و همچنین حقوق شهروندی ، مفاهیم و پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی ، حقوق شهروندی در دین اسلام ، حقوق شهروندی در حقوق عرفی و حقوق شهروندی در حقوق بین الملل می پردازیم .
فصل اول : پلیس
از جمله مهمترین وظایف مسئولیت نهادها ی حکومتی و اجرایی هر کشور ، برقراری نظم و تامین امنیت آن کشور است . یکی از نهادهای شاخص در این زمینه ، نهاد انتظامی به شمار می رود که در سراسر جهان با عنوان (( پلیس )) خوانده می شود . پلیس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است که در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مطابق ماده 3 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1369 هدف از تشکیل این نیرو استقرار امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .
پلیس مهمترین سازمان دولتی و مسئول برقراری نظم عمومی و امنیت در جامعه به شمار می رود . نظم عمومی مجموعه مقررات و سازکارهای حقوقی و قانونی است که حسن جریان لازم در امور مربوطه به اداره کشور ، صیانت اخلاقی ، امنیتی و غیره منوط به حضور آنان است .
امنیت نیز همان آرامش خاطر و اطمینان است که در صورت برقراری آن ، افراد جامعه هراسی از باب جان ، معیشت ، و حقوق مادی و معنوی خود ندارند . هر نوع اختلال و تهدیدی در عرصه امنیت اجتماعی کشور مانع تحقق اهداف عالی نظام اسلامی در ابعاد گوناگون می گردد .
مبحث اول : مفهوم و انواع پلیس
در ابتدا آنچه از اصول و آیین نگارش استنباط میشود ، این است که ما بدانیم در رابطه با چه موضوعی می نویسیم ، از آنجا که موضوع پایان نامه ( بررسی وظایف و اختیارات پلیس در حفظ حقوق شهروندی )‌ می باشد ، بنابر این قبل از هر چیز بایستی کلمات (( پلیس )) و (( حقوق شهروندی )) تعریف شده و جایگاه این واژه ها را بیان نماییم .
گفتار اول : مفهوم پلیس
در این گفتار به بیان مفهوم پلیس در لغت و اصطلاح می‌پردازیم:
الف ) مفهوم پلیس در لغت
از نظر لغوی کلمه پلیس فرانسوی و از ریشه یونانی Politera به معنای (( سازمان سیاسی )) و (( هنر حکومت کردن )) و نیز از کلمه Policia ، Police به معنای شهر و جامعه گرفته شده است . 1
استاد علی اکبر دهخدا در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین نوشته است : (( پلیس لفظ فرانسوی که در فارسی به معنی پاسبان اداره شهربانی استعمال میشود و پلیس مخفی نیز کاراگاه را گویند یعنی محتسبی که لباس خاصی ندارد تا شناخته نشود )) 2
استاد محمد معین در معنا و مفهوم کلمه پلیس چنین مینویسد (( پلیس یعنی شهربانی ، نظمیه ، پاسبان ، محتسب و اداره پلیس یعنی سرکلانتری و اداره پلیس مخفی به معنای اداره آگاهی و ماموران آن را کاراگاه می گویند )) 3

ب ) مفهوم پلیس در اصطلاح
امروزه پلیس در معنی لغوی آن به کار نمی رود بلکه هر کجا لفظ پلیس استعمال می شود معنای اصطلاحی آن مد نظر می باشد چنانکه فرهنگ لغت اکسفورد پلیس را در سازمان رسمی که وظیفه اش الزام افراد به پیروی از قانون و پیشگیری از جرم و پاسخ به آن می باشد تعریف نموده است . 4
از نظر دکترین نیز پلیس در معانی مختلف به کاررفته است . استاد گاستون استفانی برای پلیس سه معنا ذکر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدی است که به وسیله مقامات عمومی به شهروندان تحمیل شده است دوم ، در معنای محدودتر که در اینصورت محدود به حقوق اداری میشود ، پلیس را عملیاتی دانسته اند که هدف آن تامین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه عمومی یا فردی و به وسیله برخی اقدامات مناسب است و سوم ، پلیس طبقه ای از کارمندان دولت است که نقش آن عبارت است از تامین اجرای دستورات عمومی و اقدامات متناسبی که از طرف مقامات پلیس به منظور تحقق هدف اساسی فوق الذکر اتخاذ می شود . 5 برخی دیگر پلیس را بعنوان میانجی بین جامعه و سیستم قانونی کشور معرفی می نمایند . 6
حقوقدانان و نظریه پردازان علم حقوق ، تعاریف و مفاهیم مختلفی برای واژه پلیس بیان نموده اند ، پروفسور ((فارالیک)) واژه پلیس را چنین تعریف مینماید :
( پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی ، که ماموریتش حمایت از قانون اساسی جلوگیری از تخطی ، تامین نظم عمومی و حفظ جان و مال اشخاص است ) 7
با توجه به آنچه در باره پلیس نوشته شد شاید بتوان تعریفی جامع و مانع در رابطه با پلیس به شرح ذیل ارائه کرد ((سازمان پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی ، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرایم ، کشف و تعقیب جرم ، مبارزه با بزه کار و حمایت از بزه دیده می باشد )) .

گفتار اول : انواع پلیس :
پلیس به اقسام مختلف تقسیم شده است، از قبیل پلیس اداری و قضائی،‌پلیس عمومی و خصوصی که در این گفتار به شهرح هر یک از آنها خواهیم پرداخت:


دیدگاهتان را بنویسید