مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (325)

2-13-1- ایمنی اختصاصی412-13-1- 1- پاسخ ایمنی هومورال412-13-1-2- پاسخ ایمنی سلولی422-13-2-پاسخ ایمنی ذاتی432-14- درمان442-15- پیشگیری452-16- واکسیناسیون462-17- واکسیناسیون علیه HPV472-17-1- واکسن های نوترکیب با ناقل زنده502-17-2-واکسن های پروتئینی و پپتیدی512-17-3-ذرات شبه ویروس( VLPs)522-17-4- DNA واکسن ها56-5-17-2 واکسن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (328)

گفتار دوم: مبنای عقد صلح40بند 1- مبنای شرعی401-1- کتاب411-2) سنت431-1-2- روایات عام432-1-2- روایات خاص443-1- اجماع454-1- عقل و سیره عقلا46بند2- مبنای نظری49مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م)56گفتار اول: تعریف و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (329)

گفتار دوم: مبنای عقد صلح40بند 1- مبنای شرعی401-1- کتاب411-2) سنت431-1-2- روایات عام432-1-2- روایات خاص443-1- اجماع454-1- عقل و سیره عقلا46بند2- مبنای نظری49مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م)56گفتار اول: تعریف و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (322)

1-5 کاربردهای پژوهش71-6 سوال های پژوهش81-7 فرضیه های پژوهش81-8جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش81-9 قلمرو پژوهش91-10 روش تحقیق91-11 متغیرها و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها91-12 ساختار پژوهش18 خلاصه فصل 20فصل دوم : مروری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (315)

گفتار ششم: فهرست زیرساخت کلید عمومی ………………………………………….113مبحث سوم: عملکرد تکنیکی زیرساخت کلید عمومی …………………………………………………….115گفتار اول: امضای دیجیتالی …………………………………………………………………115گفتار دوم: محرمانگی پیام ……………………………………………………………………119مبحث چهارم: زیرساخت کلید عمومی و جنبه های بین المللی آن ……………………………………….121گفتار اول: اصل ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (316)

نویسنده:فاطمه فلاحیچکیدهمقدمه:اینترنت ،ارمغان جدید فناوری ،مخاطبان بی شماری را در تمام جهان زیر پوشش خود قرار داده است. اعتیاد به اینترنت موضوع تازه ایست که در سال های اخیر به عنوان اعتیاد رفتار – محور ادامه مطلب…

By 92, ago